ALGEMENE VOORWAARDEN CAR CLEANERS B.V, 

gevestigd in de gemeente Almere en kantoorhoudende aan de Neonweg 106, 1362 AE te Almere, ingeschreven in het handelsregister  van de Kamer van Koophandel onder nummer 67248225, hierna te noemen: “Car Cleaners”. 


Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Car Cleaners. 

Diensten: door of namens Car Cleaners (al dan niet in regie) uitgevoerde Opdrachten, activiteiten en/of verstrekte  adviezen. 

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende,  telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten. 

Goed of Goederen: ieder stoffelijk object welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding. 

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Car Cleaners. 

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot  dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte. 

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Car Cleaners met haar opdrachtgever(s) aangaat. 

Partijen: Car Cleaners en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen  worden. 

Werkzaamheden: alle werkzaamheden en Diensten waartoe Opdracht is gegeven, of die door Car Cleaners uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht. 

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst  met Car Cleaners aangaat dan wel aan wie Car Cleaners een aanbieding doet. 


Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte,  Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Car Cleaners deze  voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en  Schriftelijk is afgeweken. 

2.2. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid  daarvan wordt door Car Cleaners uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden  worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van  één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken. 

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of  vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Car  Cleaners en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke  beding zoveel mogelijk benaderd. 

2.5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties  welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene  Voorwaarden. 

2.6. Indien Car Cleaners niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de  bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Car Cleaners in enigerlei mate het recht zou  verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

2.7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de  (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst. 2.8. Car Cleaners heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen  gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail  bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig dagen na de bekendmaking. 


Artikel 3 Offerte 

3.1. Alle aanbiedingen van Car Cleaners, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend. 

3.2. Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor  Opdrachtgever.

3.3. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens Opdrachtgever, welke wezenlijke  aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het  oorspronkelijke aanbod. 

3.4. Car Cleaners heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. 

3.5. Offertes zijn exclusief werkzaamheden van derden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

3.6. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Car Cleaners het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na  aanvaarding te herroepen. 

3.7. Car Cleaners zal direct na het ondertekenen van de orderbevestiging door Opdrachtgever aanvangen met de  Werkzaamheden. Eventuele onjuistheden in de opdrachtbevestiging dienen voor ondertekening door Opdrachtgever  aangetekend te worden op de opdrachtbevestiging. De orderbevestiging wordt aldus geacht de Overeenkomst juist en  volledig weer te geven en bindt Opdrachtgever. 

3.8. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op  bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere  gegevens geldt, dat Car Cleaners hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken  Schriftelijk door Car Cleaners zijn bevestigd, dan wel dat Car Cleaners met de uitvoering heeft aangevangen. 

3.9. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van twee maanden na de  aanbiedingsdatum, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen. 

3.10. Elke door Car Cleaners opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de  voorgaande. 

3.11. Een samengestelde prijsberekening verplicht Car Cleaners niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding  vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.12. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Car Cleaners bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele  gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag. 

3.13. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen  optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Car Cleaners verantwoordelijk en  aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever. 


Artikel 4 Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst tussen Car Cleaners en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst  anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

4.2. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een  fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Car Cleaners Schriftelijk in gebreke te stellen. Car  Cleaners dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn  geeft geen recht op schadevergoeding. 

4.3. De levertermijn neemt aanvang nadat Car Cleaners de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging  of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen. 

4.4. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden worden te goede trouw gegeven. 

4.5. Car Cleaners is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten  wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst  behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft voor Opdrachtgever nimmer recht tot schadevergoeding. 

4.6. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Car Cleaners zijn toelaatbaar, indien en voor zover Opdrachtgever vóór  de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële  vereisten en voor zover de door Car Cleaners te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt. 

4.7. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Car Cleaners verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft  Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Car Cleaners is echter in geen geval tot enige  schadevergoeding gehouden. 

4.8. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Car Cleaners en Car  Cleaners hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Car Cleaners heeft in dat geval  recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 


Artikel 5 Prijs 

5.1. De door Car Cleaners afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie  conform de overeengekomen specificaties. 

5.2. Car Cleaners is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, echter in het geval van een Overeenkomst  met een Consument zal Car Cleaners maximaal 50% vooruitbetaling vorderen. 

5.3. Tot de volledig overeengekomen vooruitbetaling door Car Cleaners is ontvangen is de Opdracht slechts onder  voorbehoud. De uit de Opdracht voortvloeiende betalingsverplichting is voor Opdrachtgever echter wel bindend.

ALGEMENE VOORWAARDEN CAR CLEANERS Pagina 2 van 9 

5.4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen  reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde  heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding  vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

5.5. Indien Car Cleaners geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Car  Cleaners gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per  ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan Car Cleaners voldoen en vrijwaart Car Cleaners bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Car Cleaners hierdoor lijdt. 

5.6. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze  Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Car Cleaners met een  redelijke winstopslag. 

5.7. De prijs die Car Cleaners voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de  prestatie conform de overeengekomen specificaties. Car Cleaners is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen  indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, aanmerkelijke  kostenstijgingen (meer dan 15%) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet of regelgeving. 


Artikel 6 Wijzigingen, meerwerk (en-verbruik) en prijs- en tariefsaanpassingen 

6.1. Car Cleaners zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de  Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Car Cleaners is tot instemming echter op geen enkele wijze  verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

6.2. Wanneer Car Cleaners instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben  op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een  vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Car Cleaners behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de  door Car Cleaners gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen. 

6.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn of kosten gemaakt dienen te worden  door Car Cleaners die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze het gevolg  zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze  extra Werkzaamheden of kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Car Cleaners dan wel op basis van de werkelijk gemaakte kosten doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden en kosten als bedoeld in dit artikel vallen uitdrukkelijk  doch niet uitsluitend wachttijd, parkeerkosten, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen. 

6.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra  Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Car Cleaners Opdrachtgever tevoren  informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties. 

6.5. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen  daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Car Cleaners kan  worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 

6.6. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen,  worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan  de oorspronkelijke Overeenkomst. 

6.7. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Car Cleaners prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden  aangepast. 


Artikel 7 Voorbereiding Werkzaamheden 

7.1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het voertuig waaraan de Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd  voldoende bereikbaar is. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat de werkbus van Car Cleaners voor, achter of naast het  voertuig kan staan zonder andere weggebruikers te hinderen dan wel gevaarlijke situaties op de openbare weg te  creëren.  

7.2. Indien het voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is dat voor de werkbus van Car Cleaners  parkeerkosten worden betaald, zullen deze door Opdrachtgever worden vergoed aan Car Cleaners.  

7.3. Het is voor de medewerkers van Car Cleaners niet toegestaan het voertuig van Opdrachtgever te verplaatsen. Indien  Opdrachtgever toch wenst dat de medewerkers van Car Cleaners het voertuig verplaatsen dient Opdrachtgever hiervoor  Schriftelijke toestemming te geven en is en blijft Opdrachtgever, al dan niet via zijn verzekering, aansprakelijk voor het  voertuig.  


Artikel 8 Uitvoering Werkzaamheden 

8.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, zal Car Cleaners of een van haar onderaannemers, danwel franchisenemers,  de dienstverlening en Werkzaamheden  naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen  uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt. 

8.2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Car Cleaners al datgene dat zij noodzakelijk en/of  nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden goed te kunnen verrichten.

8.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Car  Cleaners tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Car Cleaners te  verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Car Cleaners tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. 

8.4. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Car Cleaners het recht om derden in  te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Car Cleaners ook gebonden is aan de  Voorwaarden van de betreffende derden. 

8.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Car Cleaners de rechten en verplichtingen  die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Car Cleaners gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
8.6. Opdrachtgever mag de producten die Car Cleaners wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening  (laten) onderzoeken. Als Car Cleaners hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.
8.7. Opdrachtgever vrijwaart Car Cleaners tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan  Car Cleaners gegeven Opdracht. 

8.8. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever,  overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk. 

8.9. Car Cleaners behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het  uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig  zijn. 

8.10. Voorzieningen die Car Cleaners ten gevolge van de opschorting moet treffen, en schade die Car Cleaners ten gevolge van  de opschorting lijdt, dienen aan Car Cleaners vergoed te worden door Opdrachtgever. 

8.11. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Car Cleaners bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling  voor het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht wordt gedaan.  


Artikel 9 Afronding Werkzaamheden 

9.1. De Werkzaamheden gelden als afgerond en dus opgeleverd wanneer Car Cleaners heeft medegedeeld dat de  Werkzaamheden afgerond zijn en Opdrachtgever de Werkzaamheden heeft aanvaard. 

9.2. Indien Opdrachtgever de Werkzaamheden afkeurt, dient dat Schriftelijk te geschieden onder vermelding van de gebreken  welke de reden voor afkeuring zijn. 

9.3. Indien Partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan  worden gesproken, zal Car Cleaners na overleg met Opdrachtgever een nieuw moment afspreken waarop de  Werkzaamheden gereed zullen zijn voor afronding. 

9.4. De verrichte Werkzaamheden zijn voor risico van Opdrachtgever zodra de Werkzaamheden zijn afgerond. 


Artikel 10 Annulering en verplaatsing 

10.1. Car Cleaners heeft het recht zonder opgave van redenen de Werkzaamheden te annuleren in welk geval Car Cleaners tracht om in overleg met Opdrachtgever een vervangingsdatum te plannen voor de Werkzaamheden. Indien het  redelijkerwijs niet mogelijk is om een vervangingsdatum te plannen heeft Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling  van het volledige aan Car Cleaners betaalde bedrag. 

10.2. Opdrachtgever kan een Schriftelijk verzoek indienen ter verplaatsing van de Werkzaamheden. Car Cleaners zal dit verzoek  telkens welwillend in overweging nemen, echter kan deze mogelijkheid niet garanderen.  

10.3. Opdrachtgever is gerechtigd de Werkzaamheden te annuleren tegen betaling van een annuleringsvergoeding ten hoogte  van: 

a. 0% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt vóór de 7e dag voor uitvoering van de  Werkzaamheden; 

b. 50% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 7e dag en de 24 uur voor uitvoering van  de Werkzaamheden; 

c. 75% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen 24 uur en de 4 uur voor uitvoering van de  Werkzaamheden. 

10.4. Na het verstrijken van de in de vorige leden genoemde termijnen is annulering niet meer mogelijk en is Opdrachtgever  derhalve de volledig overeengekomen prijs verschuldigd. 


Artikel 11 Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst 

11.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. 

11.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het  contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met twaalf maanden, behoudens  opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een  opzeggingstermijn van een maand. 

11.3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in de  Overeenkomst maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.

11.4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door  opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand worden opgezegd. 11.5. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Car Cleaners zich alle rechten voor om volledige  nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen. 


Artikel 12 Overmacht 

12.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Car Cleaners geen  invloed kan uitoefenen, doch waardoor Car Cleaners niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht  valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, uitbraak van een epidemie of pandemie,  plotselinge uitbraak van een oorlog ergens in de wereld, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en  technische storingen binnen het kantoor of bij de door Car Cleaners ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer  beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het  ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever. 

12.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van: 

a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s); 

b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de  zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt. 

12.3. Indien Car Cleaners als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder  der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Car Cleaners en indien de periode langer duurt dan  dertig dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen. 

12.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. 12.5. In geval van overmacht behoudt Car Cleaners het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde. 12.6. Car Cleaners is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd is te factureren. 12.7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een  

geldsom te betalen aan Car Cleaners bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Car Cleaners gemaakte kosten,  geleden verlies en gederfde winst. 


Artikel 13 Betaling 

13.1. Alle betalingen aan Car Cleaners dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien  betaling in een andere valuta overeengekomen is, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling  plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Car Cleaners lijdt door optredende koersverschillen  zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

13.2. Tenzij tussen Opdrachtgever en Car Cleaners Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de Werkzaamheden direct na uitvoering van de Werkzaamheden plaats te vinden waarvan Opdrachtgever een betaalbewijs  zal ontvangen. 

13.3. Indien uitdrukkelijk overeengekomen is dat Opdrachtgever per factuur mag betalen dient betaling van facturen van Car  Cleaners te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 

13.4. Car Cleaners kan haar facturen per post of per e-mail versturen. 

13.5. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen vijf dagen na  factuurdatum aan Car Cleaners Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever  geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

13.6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

13.7. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. 

13.8. Car Cleaners is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever  en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Car Cleaners schuldig is/zijn. 13.9. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Car Cleaners betaling in termijnen verlangen. 13.10. Car Cleaners is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de  Opdracht zijn voldaan. 

13.11. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van  Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van  Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. 

13.12. Car Cleaners is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke  tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op  te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de  Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar. 


Artikel 14 Invordering 

14.1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde  betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Car Cleaners, zonder dat een nadere  sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de 

wettelijke rente vermeerderd met drie procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand  als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere  rechten van Car Cleaners. 

14.2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Car Cleaners gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van tien procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie. 

14.3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde  betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Car Cleaners nadat zij  Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het  gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander  onverminderd de verdere rechten van Car Cleaners. 

14.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Car Cleaners moet maken als gevolg van de niet-nakoming  door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. 

14.5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste vijftien procent van het verschuldigde  bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend  zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt. 

14.6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim. 14.7. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet  tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Car Cleaners toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige  bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden. 

14.8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig)  nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen  te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen,  tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is. 

14.9. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en  kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Car Cleaners open staan. 

14.10. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn. 14.11. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk  aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 


Artikel 15 Eigendom en eigendomsvoorbehoud 

15.1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen en Diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij  Car Cleaners tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom pas  over als de aan Car Cleaners verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens  tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. 

15.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verkopen, te verpanden noch op enige  andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de  nodige zorgvuldigheid individueel identificeerbaar te bewaren. 

15.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of  doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Car Cleaners daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen. 15.4. Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal  Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de  (eigendoms-)rechten van Car Cleaners. 

15.5. Voor het geval dat Car Cleaners zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever  reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Car Cleaners of door deze aan te wijzen derden om al  die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Car Cleaners zich bevinden en die Goederen, op kosten van  Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen. 

15.6. Als Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door Car Cleaners zijn geleverd, aan zijn verplichtingen  heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn  verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt. 


Artikel 16 Intellectuele eigendom 

16.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom  inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht, het auteursrecht en alle industriële eigendomsrechten – toe aan Car Cleaners of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot  of registratie, is uitsluitend Car Cleaners daartoe bevoegd. 

16.2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Car Cleaners Diensten en/of Goederen te  bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Car Cleaners.


Artikel 17 Geheimhouding 

17.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de  wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen  ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. 

17.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds  op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht. 

17.3. Car Cleaners zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever  Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst. 

17.4. Opdrachtgever vrijwaart Car Cleaners voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de  verplichtingen als genoemd in dit artikel. 

17.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan  Car Cleaners, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete  verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,  onverminderd het recht van Car Cleaners om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te  vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. 


Artikel 18 Klachten en recht van reclame 

18.1. Eventuele klachten over de Diensten of Werkzaamheden van Car Cleaners dienen op straffe van verval van alle  aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan Car Cleaners te worden doorgegeven. Voorts dient  Opdrachtgever binnen vierentwintig uur na de constatering Car Cleaners eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van de  klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is  geconstateerd. Het kenbaar maken van de klacht kan bijvoorbeeld geschieden via het klachtenformulier op de website  van Car Cleaners. 

18.2. Alle door Car Cleaners in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan Car  Cleaners te worden vergoed. 

18.3. Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Goederen waarover tijdig is gereclameerd  ter beschikking van Car Cleaners te houden om de tekortkoming vast te stellen. 

18.4. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Car Cleaners juist zijn, zal Car Cleaners de  tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling  van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever  niet op. 

18.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Car Cleaners slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 20 tot en met Artikel 23 bepaalde. 

18.6. Ieder vorderingsrecht jegens Car Cleaners vervalt indien: 

a. de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Car  Cleaners ter kennis zijn gebracht; 

b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Car Cleaners verleent ter zake een onderzoek naar de  gegrondheid van de klachten; 

c. aan Car Cleaners geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden. 

18.7. De prestatie van Car Cleaners geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de  gestelde termijn gereclameerd heeft, de Goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden  heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft  doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft. 


Artikel 19 Garantie 

19.1. Op de door de Car Cleaners geleverde Goederen of onderdelen daarvan geldt geen andere garantie dan die Car Cleaners van de desbetreffende leveranciers heeft bedongen.  

19.2. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade die is ontstaan als gevolg van  ongevallen, extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend hagel of bijzonder lage of hoge  temperaturen, alsmede in het geval door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen, nalatigheid of  ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van de klacht niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

19.3. Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door Opdrachtgever  van één van zijn verplichtingen ontheft Car Cleaners van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel. Voldoening aan haar  garantieverplichtingen door Car Cleaners geldt als enige en algehele schadevergoeding.


Artikel 20 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 

20.1. Opdrachtgever neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de Goederen van Car  Cleaners zoals schade als gevolg van kortsluiting, diefstal, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid,  in –en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Opdrachtgever moet Car Cleaners onverwijld op de hoogte stellen indien  zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in dit artikel voordoet of dreigt voor te doen.

20.2. Opdrachtgever is jegens Car Cleaners aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan de Goederen tenzij Opdrachtgever  bewijst dat hem, de personen die Opdrachtgever tot de Goederen heeft toegelaten, zijn medewerkers en de personen  waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te  verwijten. 

20.3. Opdrachtgever vrijwaart Car Cleaners tegen boetes die Car Cleaners worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden  van Opdrachtgever. 

20.4. Opdrachtgever vrijwaart Car Cleaners voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door door/wegens  Opdrachtgever aangebrachte veranderingen en voorzieningen. 


Artikel 21 Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten 

21.1. Car Cleaners is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting  tot schadevergoeding. 


Artikel 22 Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten 

22.1. Car Cleaners is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht  slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Car  Cleaners. 

22.2. Bij aansprakelijkheid is Car Cleaners slechts aansprakelijk voor directe schade. Car Cleaners is uitdrukkelijk niet  aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde  verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die  Car Cleaners bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door  Car Cleaners bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere  zaken, geen uitgezonderd. 

22.3. Car Cleaners is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar  risicosfeer vallen. 

22.4. Car Cleaners is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. 22.5. Indien Car Cleaners op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van  een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht  ten onrechte is geschied, is Car Cleaners niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te  gaan. 

22.6. Iedere vordering jegens Car Cleaners, behalve die welke door Car Cleaners is erkend, vervalt door het enkele verloop van  twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. 


Artikel 23 Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten

23.1. Schade waarvoor Car Cleaners eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien  Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen vierentwintig uur na het ontstaan van de schade  Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Car Cleaners, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade  redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 

23.2. Indien er voor Car Cleaners op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden  door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Car Cleaners, is  deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  van Car Cleaners in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. 

23.3. Indien de verzekeraar Car Cleaners niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Car Cleaners beperkt tot maximale éénmaal  het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van  € 10.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering  van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid  betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in  dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden. 

23.4. Car Cleaners is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door Car  Cleaners gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie  gegeven. 

23.5. Car Cleaners is niet aansprakelijk voor: 

a. schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Car Cleaners is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever  verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie; 

b. problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van Car Cleaners; 

c. handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere  partij dan Car Cleaners laat uitvoeren zonder Schriftelijke toestemming van Car Cleaners hiervoor; 

d. de functionele geschiktheid van door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen en producten; e. schade ontstaan door niet nakomen of toepassen van adviezen, voorwaarden, onderhoud- en gebruiksvoorschriften. 23.6. Car Cleaners is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

23.7. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling  geldt niet: 

a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld  (leidinggevend) personeel; of 

b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 16 van deze Overeenkomst bedoeld. 


Artikel 24 Privacy en beveiliging persoonsgegevens 

24.1. Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Car Cleaners zijn persoonsgegevens te  verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van Car  Cleaners. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Car Cleaners en worden in beginsel niet zonder  toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of  indien Car Cleaners hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is. 

24.2. Car Cleaners legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te  beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend  met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de  risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

24.3. Indien Car Cleaners persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet Car Cleaners dit als verwerker van  persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle  verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze  gegevensverwerking rusten en vrijwaart Car Cleaners tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze  verplichtingen. 


Artikel 25 Naamsvermelding en social media code 

25.1. Car Cleaners is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Car  Cleaners openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. 

25.2. Car Cleaners mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt  afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft. 

25.3. Indien Opdrachtgever een uiting over Car Cleaners doet in of op een publicatie, website, social media of overige media  dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Car Cleaners: 

a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele  titel publiceert. 

b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Car Cleaners publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande  Schriftelijke toestemming van Car Cleaners verkregen te hebben. 

c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager,  bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking software, adware, malware of spyware. 

d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt. e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Car Cleaners te raadplegen. 

f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot  publiek vindbaar zullen blijven. 


Artikel 26 Communicatie via e-mail en social media 

26.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media  gecommuniceerd wordt. 

26.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de  vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd. 

Artikel 27 Kennisneming Algemene Voorwaarden 

27.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een december tweeduizend twee en twintig (01/12/2022) en liggen  ter inzage ten kantore van Car Cleaners. 

27.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld,  dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden. 27.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Car Cleaners www.car-cleaners.nl en/of mycarcleaners.com 


Artikel 28 Toepasselijk recht 

28.1. Op de rechtsverhouding tussen Car Cleaners en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 28.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland locatie Almere, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen. 

28.3. Partijen kunnen voorts een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation  overeenkomen, welke het recht van Partijen om te verzoeken om een rechtelijke uitspraak nimmer zullen beperken.